Leerdoelen en Prowise Learn-data

De leerdoelen in Prowise Learn zijn gebaseerd op de nieuwste leerdoelen van SLO (stichting leerplanontwikkeling). Inmiddels zijn de opgaven, die aan leerdoelen gekoppeld zijn in Rekentuin en Taalzee, miljoenen keren gemaakt. Hierdoor kunnen we betrouwbaar uitspraken doen over welke opgaven kinderen makkelijk en moeilijk vinden én wanneer kinderen een leerdoel beheersen. Dit beeld komt niet altijd overeen met de richtlijn die SLO aanhoudt; zo zien we geregeld dat kinderen een leerdoel in Prowise Learn op een ander moment beheersen dan SLO beschrijft. 

Vandaar dat we op basis van de Prowise Learn-data leerdoelen koppelen aan leerjaren. We kiezen hierbij per leerdoel het leerjaar waarin het grootste deel van de leerlingen het grootste deel van de opgaven in dat leerdoel beheerst. Op deze manier geeft het je als leerkracht een goed beeld van wanneer leerlingen een leerdoel gemiddeld gezien binnen het systeem zouden kunnen beheersen. 

 

Wat zijn leerdoelen precies?

De meeste spellen in Rekentuin en Taalzee bevatten opgaven die zijn verdeeld over zogenoemde leerdoelen. Dit zijn groepen opgaven, die een gemeenschappelijke eigenschap hebben. Bijvoorbeeld: de sommen “5×6” en “8×6” hebben de gemeenschappelijke eigenschap “tafel van 6”. Leerdoelen worden gebruikt om te beoordelen of leerlingen een bepaalde vaardigheid beheersen of bepaalde kennis hebben.

 

De kennis van Prowise Learn vult SLO leerdoelen aan

De leerdoelen in Prowise Learn zijn gebaseerd op de nieuwste leerdoelen van SLO. Deze leerdoelen zijn een concrete uitwerking van de kerndoelen. Waar het nodig was, zijn de doelen van SLO door Prowise Learn aangevuld. Voor bepaalde vaardigheden zijn namelijk geen doelen opgesteld, maar hier heeft Prowise Learn wel opgaven, en dus betrouwbare informatie, over. Bijvoorbeeld het doel ‘Het verschil tussen twee positieve temperaturen in een contextsituatie berekenen, zoals “In Parijs is het 26˚C en in Wuppertal is het 11˚C. Het temperatuurverschil is … ˚C.”. Dit is een leerdoel waarvan we zien dat het in groep 6 wordt beheerst. We koppelen dit dan ook in de leerdoelenrapportage terug, omdat dit relevante informatie is voor jou als leerkracht. 

Sommige SLO leerdoelen zijn binnen Prowise Learn aangepast. Deze aanpassingen zijn gedaan zodat de leerdoelen op een juiste manier aansluiten bij het systeem van Prowise Learn. De situatie in de klas verschilt namelijk van de manier van werken binnen ons systeem. Denk hierbij aan de verwerkingssnelheid, uit het hoofd vs. op papier, samenwerken, etc. Zo hebben we het leerdoel ‘optellen onder de 10.000’ gesplitst in twee doelen; met ronde getallen (voor groep 8) en niet-ronde getallen (voor groep 8+). In de klas kunnen kinderen deze opgaven vaak op uitrekenpapier uitrekenen, ons systeem leent zich daar minder goed voor. Daarom hebben we het doel gesplitst in opgaven, die wat makkelijker uit het hoofd kunnen, en opgaven die door zeer vaardige kinderen gemaakt kunnen worden. Zo sluiten de doelen goed aan bij wat we in de data terug zien en waar je als leerkracht inzicht in wilt krijgen.

 

Prowise Learn leerdoeldekkend?

Niet alle doelen, die door SLO ontwikkeld zijn, kunnen worden opgenomen in ons systeem. Het gaat dan om doelen waarvan het niet mogelijk is om deze digitaal te oefenen en te meten. Denk hierbij aan doelen waarbij gekeken wordt of een leerling zaken kan beredeneren, kritisch na kan denken, bepaalde mondelinge- en schrijfvaardigheden heeft of kan werken met pen en papier of andere materialen. En hoewel we ernaar streven om zoveel mogelijk doelen te verwerken in onze oefensysteem, lenen sommige zaken zich beter voor de schoolomgeving dan een digitale omgeving. Om deze reden is Prowise Learn niet geheel kerndoeldekkend.

De leerdoelen binnen Rekentuin en Taalzee zijn zo concreet en meetbaar mogelijk gemaakt. De opgaven zijn geclusterd rondom een bepaald kenmerk van die opgaven, zoals bijvoorbeeld ‘woorden met sch’ of ‘sommen uit de tafel van 8′. Uiteraard blijft het belangrijk om in gedachten te houden dat ook andere factoren een rol kunnen spelen bij het beoordelen van een specifiek leerdoel. Denk hierbij aan de hoeveelheid of moeilijkheid van de te lezen tekst in een opgave, meerdere spellingmoeilijkheden binnen een woord, interpretatie van gebruikte afbeeldingen, tijdsdruk, omgevingsfactoren, etc.

 

Lees hier meer over leerdoelen in Rekentuin en Taalzee